English

Goggles-Ակնոցներ

Helmet-Պաշտպանող գլխարկ

Skis and poles-Դահուկներ

Racquet-Բակմինտոն

Bat- Թենիսի ռակետկա

Net-Բասկետբոլի ցանց

Golf club-Գոլֆի ակումբ

Football kit-Ֆուտբոլի հագուստ

Pads-պաշտպանիչներ

Hockey stick-Հոկեյի ձող

Oars-թիակներ

Football-Ֆուտբոլ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s