The house

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

Պարոն և տիկին Սմիթերը ունեն մեկ տղա մեկ աղջիկ։ Տղաի անունը Ջոն է։ Իսկ աղջկա անունը Սառա։ Սմիթերը ապրում են տանը։ Նրանք ունեն հյուրասենյակ։ Նրանք դիտում են հեռուստացույց։ Հայրիկը Խոհանոցում ճաշ է պատրաստում։ Նրանք ուտում են ճաշասենյակում։ Նրանց տանը կա երկու սենյակ։ Նրանք քնում են ննջասենյակում։ Նրանք իրենց ատամները մաքրում են լոգասենյակում։ Նրանք ունեն մեկ այգի։ Ջոնն ու Սառան սիրում են այգում խաղալ։ Նրանք ունեն շուն։ Ջոնն ու Սառան սիրում են շատ հետ խաղալ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s