Մայրենի 5.18.2021 Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

  1. Բառերից անջատի´ր նախածանցները:

Վերհանել, դժբախտ, անհնար, չկամ, չգալ, դժգոհ, անհեռատես, արտաբյուջե, ներմուծել:

Վեր, դժ, ան, չ, չ, դժ, ան, արտա, ներ։

  • Պարզ բառերին արմատներ ավելացրո´ւ և ստացի´ր բարդ բառեր:

Շուն, գինի, բույս, հույս, լույս, տարի, օր:

Շնաձուկ, գինետուն, բուսաբանություն, հույս, լուսամուտ, տարեթիվ, կեսօր։

3. Գրի´ր բառերի առաջին արմատները չհնչյունափոխված ձևով և որոշի´ր, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝ լուսամուտ- լուս-լույս

Լուսամուտ, այգեպան, սիրահար, առվակ, գոտեպնդել, մթնել, հուսահատություն, ընկուզենի,  գրող, Էջմիածին:

լույս, այգի, ,սեր, առու, գոտի, մութ, հույս, ընկույզ, գիր, իջնել։

  1. Առանձնացրո´ւ գոյականները:

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գրիչով, խոսքով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսքում, տնտեսուհի։

5. Բառերը բաժանի´ր արմատների, ածանցների: Չմոռանա´ս հոդակապը:

        Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

       Դասացուցակ, չտես, մարդակեր, յուղոտ, հացաման, ամանեղեն, լուսավոր, լուսամուտ, անտեսանելի, խոշորացույց, ցուցամատ, դռնակ, լավություն, անհոգնել, դժգոհ, քարոտ, պարսկուհի, հայուհի, Վրաստան:

դաս+ա+ցուցակ, չ+տես, մարդ+ա+ կեր, յուղ+ոտ, հաց+աման, աման+եղեն, լույս+ավոր, լույս+ա+մուտ, ան+տես+անելի, խոշոր+ա+ցույց, ցույց+ա+մատ, դուռ+նակ, լավ+ություն, ան+հոգնել, դժ+գոհ, քար+ոտ, Պարսիկ+ուհի, հայ+ուհի, վրաս+տան։

  1. Ա խմբի բառերին միացրո´ւ Բ խմբի ածանցները և ստացի´ր նոր բառեր:

        Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

        Բ. Եղեն, ան(նախածանց), դժ(նախածանց), ային, ստան, ուհի

Հացեղեն, հայուհի, հնդկաստան, հոտային, դժգոհ, գարնանային

  1. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտ էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտ թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

  1. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Թախտ, զմրուխտ, նախշուն,  ճամփորդ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, ճամփորդել,սանդուղք,  վախկոտ, տախտակ, եղբայր, նուրբ, երփներանգ, համբուրել:

Զմրուխտյա և երփներանգ դաշտերով մի ճամփորդ Էր գնում։ նրա մտահոգ դեմքից երևում էր, որ նրա սրտում մի գաղտնիք կա։ Ճամփորդում էր իր հարազատ երկրում։ Երկար քայլելուց հետո մոտեցավ մի տնակի, դռան վրա կողպեք կար։ ՈՒ հանկարծ նկատեց տան բակում, թախտի վրա նստած իր եղբորը։ Մոտեցավ, համբուրեց և գրկեց։ Շա՜տ վաղուց չէր տեսել նրան ․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s