Մեկը և զրոն

Դասարանական առաջադրանքներ

1Երկու թվերից մեկը մյուսով բազմապատկելու և դրան բաժանելու դեպքում ստացվում է նույն 11 թիվը։ Որո՞նք են այդ թվերը։  1

2. Կատարե՛ք գործողությունները․

 •  (45:9-24:6)1+21=3
 • (1+1):1+1:(3-2)+41-1:1=6
 • (25-24)(6-5)+1:1+(8-7)1=3
 • (453-452): (17-16)+11=3

3. Առանց գրավոր հաշվուներ կատարելու՝ կռահե՛ք, թե ինչի է հավասար առաջին հինգ կարգային միավորների գումարը։ 15

4․ Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ։ Նոր սարք տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել։ Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում։ 56

Տնային առաջադրանքներ

1.Կատարե՛ք գործողությունները․

 • 5‧1+1։1+3‧1-11=8
 • 1:(10-9)+251-114=12
 • (138-137):1-1:1=0

2 Գրե՛ք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում։ 1111

3 Գործածվու՞մ է արդյոք 5 թվանշանը ամենափոքր հնգանիշ թվի գրառման մեջ։ ոչ

4․ Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։  50

Տնային առաջադրանքներ

1 Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը: (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

 • 15∙18=18∙15=270
 • 24∙12=12∙24=288
 • 21∙44=44∙21=924

2 Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:

 • 72∙6∙0=6x0x72
 • 15∙4∙11=4x11x15=660
 • 30‧40‧5=600
 • 38‧24‧50=21600

3. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:

 • ●       8∙3∙5=5x8x3=120
 • 11∙2∙30∙5=5x30x11x2=3300
 • 17∙8∙4∙5=5x4x17x8=2720

4. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝

 • 27+27+27+27+27+27+27=7×27=189
 • 104+104+104+104+104+104+104 =728

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s