English

Ուսումնական նախագիծ՝

Ածական (The Adjective)
ա) Կրկնություն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմոումը -er, -est, more, most վերջավորությունների և բառերի օգնությամբ
բ) Կրկնություն. many, much, good, bad և little ածականների համեմատության աստիճանների կազմումը

Ուսումնական նյութ

Degree of Coparison

Some adjactives of two syllables add -er and -est

For adjactives ending in Y — cut Y then add -ier and -iest

Adjactives ending in -full, -less, -ing, -ed use more and most

Առաջադրանքներ

Give degrees of com­par­i­son of the fol­low­ing adjectives:
Small; young; thin; tall; fine; straight; few; easy; busy; thick; dirty; good; much; new;  bad; lit­tle; many; mod­ern; rea­son­able; many; more; dear­er; best; most impor­tant; good; worse, high; cheap­est; light; less; more polite; high­er; dear; most mod­ern; bad; cheap; more impor­tant; lit­tle; bet­ter; impor­tant; high­est; dear­est; polite; worst; lighter; most polite; more mod­ern; most rea­son­able; cheap­er; most rea­son­able; most; least; lightest.

Answer the questions:

Which is longer: an hour or a minute?

Which is high­er: a moun­tain or a hill?

Which is big­ger: a ship or a car?
Which is longer: a sea or a river?

Which is more dif­fi­cult: to go on foot or to go by train?

Open the brackets:

Feb­ru­ary is (cold) than January.

John Anders is (old) than me.

Lake Baikal is (deep) than this lake.

Peter is (tall) than Mike.

Our flat is (more/less) com­fort­able than yours.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s