Դեկտեմբերի 6

  • Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ան նախածանց ունեցող բառերը: Օրինակ՝ անգութ, անուշ, անցուդարձ, անում, անտուն,  անցավ, անընդհատ,  անվախ, անտեր, անծանոթ, անկողին,
  • Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 90, 91, 92  վարժությունները:

90-սառնասիրտ, մտածել, մրոտվել։

91-ամպոտ-ամպ+ոտ, քարոտ-քար+ոտ, օդային-օդ+ային, անշնորհք-ան+շնորհք, դժգոհ-դժ+գոհ, հեռավոր-հեռ+ավոր, բարություն-բար+ություն, գրավոր-գր+ա+վոր, անորոշ-ան+որոշ, տհաճ-տ+հաճ։

92-Ա-կաթ-կաթնամթերք, կաթնահունձ, կաթնաշոռ, կաթնաման, կաթնասուն։ Բ-ենի-բալենի, տանձենի, խնձորենի, կեռասենի, դամբուլենի, ծիրանենի, մոշենի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s