Հայոց Լեզու 5

228-Եռեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, ևոթսուն, ութսուն, ինսուն։ Սունը ցույց է տալիս տասնյակ։

229-

230- Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, իննսուներեք, վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսուն վեց

231-կամ ինն կամ ինը

232-բոլորն էլ ցույց են տալիս համար

233-Տասներորդ, երրորդ, երկրորդ, երեսունհինգերորդ, տասներկուերորդ, չորրորդ, քսանութերորդ, ութսուներկուերորդ, տասնվեցերորդ, առաջին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s