The house

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is Sarah. The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two … Continue reading The house

"We Are Our Mountains" (Armenian: Մենք ենք, մեր լեռները, Menk' enk' mer lernerə) is a large monument north of Stepanakert, the capital city of de facto independent and unrecognized Artsakh, but de jure part of Armenia. The sculpture, completed in 1967 by Sargis Baghdasaryan, is widely regarded as a symbol of the Armenian heritage of the region. The monument is made from volcanic tufa and depicts an oldman and woman hewn from … Continue reading

Shushi fortress

Shushi fortress is a fortress surrounding the historical centre of Shushi. Newly established castle town was called "Panahabad fortress" named after Panah Ali Khan who was the founder of the fort. In later years, the city was just called "Fortress". After a certain period of time, people named it as "Shushi fortress" and later it was simply called "Shushi". The name of … Continue reading Shushi fortress

Class work

https://youtu.be/S_8M83PSncE the co best-ամենացուրդ season-եղանակ frozen-սառած long-երկար longer-ավեի երկար shorter-ավելի կարճ cover with snow-ծածկել ձյունով fall-ընկնել pond-լճակ have to-ստիպված լինել careful-ոշադիր slip-սայթաքել hanq-կախված rooftop-տանիք most of the tres-ծառերից շատերը without-առանց shovel-մաքրել բահով driveway-փողոց, մեքենայի, ճանապարհ path-ուղիղ ճանփա