The brother Axe(Կացին ախպերը) by Hovhannes Tumanian

(Simplified version for 3rd, 4th, 5th graders ) ONCE A MAN went to a place(վայր) to find some work. He came to a village(գյուղ) where he saw (տեսավ)people breaking up wood(փայտ)with their hands. “Brothers,” he said, “why do it with your hands? Don’t you have an axe(կացին)?” ‘‘What’s an axe?” asked the villagers(գյուղացիներ). The man took his axe from his belt(գոտի), cut the … Continue reading The brother Axe(Կացին ախպերը) by Hovhannes Tumanian

Naruto and Sasuke

I would like to tell you about the fight between Sasuke and Naruto. Sasuke wants to conquer the world and Naruto wants to save the world. In the final battle, Sasuke and Naruto use their power. Sasuke uses Susano and Naruto uses Kuramo mode. Naruto throws Sasuke into the water and wants to kill Sasuke, … Continue reading Naruto and Sasuke

How do I get to?

School-դպրոցToy shop- խաղալիքների խանութBakery-հացաբուլկեղենLibrary-ԳրադարանRestaurant- ՌեստորանMuseum- ԹանգարանMain road- Գլխավոր ճանապարհBook shop- ԳրախանութBank- ԲանկPet shop- Կենդանիների խանութPost office- ՓոստTrain station- Գնացքի կայանBus station- Ավտոբուսի կայանAirport- ՕդանավակայանEast Street-Արևելյան փողոցWest Street-Արևմտյան փողոց How do I get to the Restaurant? Go straight on along Main Road. Turn left at West Street. Then, turn right at Station Road. It is next … Continue reading How do I get to?

Healthy Mind In A Healthy Body

Опубликовано д.м.Г Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-5րդ դասարանի սովորողներ: Նախագծի նպատակը՝ Բանավոր խոսելու հմտությունների զարգացում: Կարդալու, լսելու քննարկելու կարողությունների ձևավորում: Տրված թեմայի շուրջ հարցերին պատասխանելու կարողության զարգացում: Առողջ ապրելակերպի հանդեպ հետաքրքրության ձևավորում: Ուսումնական նյութ՝ Was/Were-ի կիրառումը պարզ նախադասություններում: Նախագծի ընթացքը՝ Կարդա հատվածը և պատմիր քո հետարքրքրությունների մասին սպորտում / Read the text and say if you are fond of sports.SPORT IS GOOD … Continue reading Healthy Mind In A Healthy Body

International Earth day

Earth Day is an annual event on April 22 to demonstrate support for environmental protection. First held on April 22, 1970, it now includes a wide range of events coordinated globally by EarthDay.org (formerly Earth Day Network) including 1 billion people in more than 193 countries.

Read about Easter(Կարդանք Զատիկի մասին)

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours. In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs! People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In … Continue reading Read about Easter(Կարդանք Զատիկի մասին)