My school

My school is very good, I like my school. We work there with a computer. And we study media literacy. Which we will need very much․ About another school In another school i have seen that teach with notebooks. They have little freedom. The bell rings. they are going to relax. Comparison between our school … Continue reading My school

Հայոց լեզու

68-72 68-Որովհետև նրանք նույն բառն են բայց տարբեր իմաստն ունեն։ 69-կարճ, երկար չէր, խոնարհ էր, իջեցներ, կողպեքի, ծածկի։ 70-1-ինչեր 2-ինչ 3-ինչեր 4-ինչը 5- 6-ինչ 7-ինչեր 8-ինչեր 9-ով 10-ովքեր 11-ինչ 12-ինչեր 13-ինչեր 71-1-մեկից ավել 2-մեկ հատ 3-մեկ հատ 4-մեկից ավելի 5-մեկից ավելի 6-մեկ հատ 7-մեկից ավելի 8-մեկ հատ 9-մեկ հատ 10-մեկից ավելի։ 72-1-քամին էր 2-քամիներ 3-պարեր … Continue reading Հայոց լեզու