Հայոց Լեզու 5

228-Եռեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, ևոթսուն, ութսուն, ինսուն։ Սունը ցույց է տալիս տասնյակ։ 229- 230- Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, իննսուներեք, վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսուն վեց 231-կամ ինն կամ ինը 232-բոլորն էլ ցույց են տալիս համար 233-Տասներորդ, երրորդ, երկրորդ, երեսունհինգերորդ, տասներկուերորդ, չորրորդ, քսանութերորդ, ութսուներկուերորդ, տասնվեցերորդ, առաջին։

Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ (5-րդ դասարան)

Խմբագրելի… 1. 5-5 , 3-4 2-24, 7, 6 3-4, 0 4-4, 5-1/5, 3/5 Տես այստեղ Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ։ Սիրելի սովորողներ, կազմեք  տարիքների  վերաբերյալ  խնդիրներ։ 11.  45 տարի անց Գաբրիելայի տարիքը իր ներկայիս տարիքից 4անգամ մեծ կլինի։ Քանի՞ տարեկան է նա այժմ։ 15 10․ Խանութպանը պետք է 28 մետր ժապավենը բաժանի 2 կտորի այնպես, որ կտորներից մեկը մյուսից 8 մետրով երկար լինի: Կտորներից յուրաքանչյուրը քանի՞ մետր կստացվի: … Continue reading Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ (5-րդ դասարան)