Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․

18 և 24

18-24 1, 2, 4, 3, 6

18 և 9

18-9 1, 3, 9

15 և 25

15-25 1, 5,

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․

4 և 14

4-14 2

36 և 24

36-24 12

27 և 45,

27-45 9

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

5, 15, 9

5, 9

32, 81,108

32, 81

110 16, 25

25, 16

4․ Հեռուստամրցույթին մասնակցելու համար հավաքած մեծահասակներից և երեխաներից թիմեր պիտի կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակներով մեծահասակներ և հավասար քանակներով երեխաներ։ Աենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել 24 մեծահասակներից և 30 երեխաներից։ Ամենաշատը 6 թիմ

 5․ Ինչի՞ են հավասար ABCD ուղղանկյան պարագիծը ու մակերեսը, եթե շրջանագծերից յուրաքանչյուրի շառավիղը 2 սմ է։

2×2=4,  4×6=24, 24=A-D B-C=24, 2×4=8, 8=A-B, 8=C-D, AD+CD=24×8=192=S, AD+BC+AB+CD=24×2+8×2=64=P

6․Մայրը գնեց խնձորներ և բաժանեց երեք երեխաների միջև։ Արսենին տվեց խնձորների կեսը և էլի կես խնձոր, Լիլիթին՝ մնացածի կեսը և էլի կես խնձոր, իսկ Դավիթին՝ մնացածի կեսը և վերջին կես խնձորը։ Յուրաքանչյուր երեխան քանի՞ խնձոր ստացավ ։ 7 խնձոր

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․

14 և 58

1, 2,

12 և 32

1, 2, 3, 4

17 և 25

1

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․

21 և 22

1

55 և 33

11

64 և 42

2

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

14, 7, 4

7, 4

18, 35, 55

18, 35

35, 49, 55

49, 55

4․ Շքերթին մասնակիցների երկու խմբեր պիտի շարասյուներ կազմեն այնպես, որ շարքերն իրար հավասար լինեն։ Մի խմբում կա 72 հոգի, մյուսում՝ 108։ Քանի՞ հոգի պիտի լինեն մեկ շարքում, եթե շարասյունը հնարավորին չափ լայն պիտի լինի։

72+108=180

180:2=90

5․ Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։

7սմ4մմ=74մմ 74+6=80 74-6=68 74+80+68=218

6․ Երկու շտեմարաններում պահվում է ընդամենը 50տ780կգ ցորեն, ընդ որում երկրորդում՝ առաջինից 5տ330կգ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոգրամ ցորեն է պահվում շտեմարաններից յուրաքանչյուրում։

50տ780կգ-5տ330կգ=45տ450կգ 45տ450կգ։2=22տ725կգ 22տ725կգ+5տ330կգ=28տ55կգ

Պատ․՝22տ725կգ,28տ55կգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s