Interview with a swimmer

ՈՒսումնական նախագիծ՝ Interview with a swimmer

Նպատակը՝ Հասկանալ լսած երկխոսությունը:

Կազմել տրված օրինակով երկխոսություն:

Գրի առնել լսածը և հասկացածը:

Կարողանալ անգլերեն հարցազրույցներ վերցնել սովորողներից և դասավանդողներից, դպրոցի հյուրերից:

Ընթացքը՝ Սովորողներե լսում են երկխոսությունը:

Քննարկում և պարզաբանում անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները:

Տրված օրինակով կազմում երկխոսություններ:

Հարցազրույցներ վերցնում դասընկերներից:

Արդյունքը՝ հրապարակվում է սովորողների բլոգում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s